ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 93/2566 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมอุตสาหการ