ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 67 /2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวอีลยามา สามะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันในต่างประเทศ