ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 60/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)