ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 83/2564 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2565