ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2562 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 3 หลักสูตร