ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของ น.ส.กานต์ชนก ศิริสอน