ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2558 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)