ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2562 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 48) จำนวน 1 สถาบัน