ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2562 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรที่ให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 33) จำนวน 1 หลักสูตร