ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2563 เรื่อง หลักสูตรที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติมฉบับที่ 45)