ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2563 เรื่อง แนวทางการออกประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม