ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2564 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวิทวัส ศรีเอี่ยมตระกูล