ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2565 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริหารเภสัชกิจ