กศภ.4 แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)