มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
ใหม่* กศภ.1 แบบคำขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ ปรับปรุง ปี 2567
ใหม่* กศภ.4 แบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ใหม่* กศภ.3 แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ใหม่* ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ใหม่* การปรับปรุงแบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรฯ (21 พ.ย.2560)
ใหม่* กศภ.2 แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์_ปรับปรุง 21 พ.ย. 60
ใหม่* ตารางบันทึกข้อมูลนิสิตนักศึกษา ของหลักสูตรที่ได้รับรองปริญญาจากสภาเภสัชกรรม
แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำสถาบัน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Practice) ของสภาเภสัชกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2549
คำขอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
คำขอการรับรองปริญญา