มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 

การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
        ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ฯ สามารถขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ ผ่านระบบออนไลน์ E-service โดยต้องยื่นคำขอ 2 คำขอตามลำดับ ดังนี้

         1. คำขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม (สภ.12)
         2. คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (สภ.17)
           Click ที่นี่ : ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตฯ

โปรดศึกษาขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ
ได้จากไฟล์แนะนำขั้นตอนด้านท้ายนี้ให้เข้าใจก่อนเริ่มดำเนินการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม
โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 1