มุมดาวน์โหลด
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร 
 
งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 วันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ / งานประชุมวิชาการระดับชาติ งาน ACCP 2015 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หรือเลขที่ใบประกอบฯ เช่น 14534
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ใหม่* สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
ใหม่* แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3
ใหม่* ขอเชิญร่วมส่งผลงานการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ ในการประชุมถอดบทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ใหม่* เอกสารการประชุมวิชาการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ 5 ประเด็นหลัก ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชบำบัด พ.ศ.2558
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปี 2558 รอบที่ 2
ใหม่* กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ใหม่* ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2558
ใหม่* กำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และ ครั้งที่ 2/2558
ใหม่* กฎกระทรวงฯ แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ใหม่* การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศผลการคัดเลือกนิติกร
ใหม่* จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Clinical Pharmacy ACCP2015
ใหม่* เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
รายนามผู้ที่จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรมถูกส่งคืนกลับ (16 ธ.ค.57)
ใหม่* ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับเสนอ สนช.
ใหม่* บทความกฎหมายยา (ใหม่) .... เป็นพิษต่อประชาชน เป็นภัยต่อประเทศชาติ
Month: Year