มุมดาวน์โหลด
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
สภาเภสัชกรรม รุก ประกาศ 2558 ปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพร 
 
งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2558 วันที่ 22-28 มิถุนายน 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ / งานประชุมวิชาการระดับชาติ งาน ACCP 2015 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
ชื่อ * นามสกุล *
เลขที่ใบประกอบ *  
** ค้นหาโดยระบุ ชื่อ นามสกุล และเลขที่ใบประกอบฯ ให้ครบทั้ง 3 ช่อง
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมออกใหม่ 2 ข้อบังคับ (ว่าด้วยบัตรประจำตัวฯ และ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมฯ)
ใหม่* พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ใหม่* สภาเภสัชกรรม จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและระบบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
ใหม่* แบบร้องเรียนการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 8
ใหม่* เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2558 และได้ขอขึ้นทะเบียนฯ แล้ว (ข้อมูล ณ 20 เม.ย.58)
ใหม่* ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ
ใหม่* เอกสารการประชุมวิชาการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ 5 ประเด็นหลัก ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ... วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
ใหม่* กฎกระทรวง การกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ใหม่* ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2558
ใหม่* กฎกระทรวงฯ แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ใหม่* การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Clinical Pharmacy ACCP2015
ใหม่* เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
รายนามผู้ที่จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรมถูกส่งคืนกลับ (16 ธ.ค.57)
ใหม่* บทความกฎหมายยา (ใหม่) .... เป็นพิษต่อประชาชน เป็นภัยต่อประเทศชาติ
ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....
เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ...
การร่วมคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (ต้องการพลังจากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านอีกประมาณ 8,000 รายชื่อ ภายใน 27 กันยานี้)
งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2557 และ เฉลิมฉลองครบ 20 ปี สภาเภสัชกรรม
Month: Year