มุมดาวน์โหลด
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
เสื้อ MY PHARMACIST  
 
ปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ครบรอบ ๒๐ ปี สภาเภสัชกรรม ๒ ทศวรรษที่ก้าวไกล / งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ค้นหาจากชื่อ นามสกุล (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หรือเลขที่ใบประกอบฯ เช่น 14534
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำปี พ.ศ. 2558
ใหม่* เภสัชกรไทยรุกเป็นผู้นำคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรใน AEC
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ประกาศแจ้งเลื่อนการสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 (รอบพิเศษ)
ใหม่* ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับเสนอ สนช.
ใหม่* บทความกฎหมายยา (ใหม่) .... เป็นพิษต่อประชาชน เป็นภัยต่อประเทศชาติ
ใหม่* ชมรมเภสัชกร สสจ.และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รวมตัวบริเวณ อย. ยื่นคำคัดค้าน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. ....
ผู้แทนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม เข้ามอบหนังสือคัดค้านร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ที่คาดว่าจะใช้แทนพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
การร่วมคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (ต้องการพลังจากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านอีกประมาณ 8,000 รายชื่อ ภายใน 27 กันยานี้)
ใหม่* งานสัปดาห์เภสัชกรรม 2557 และ เฉลิมฉลองครบ 20 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* หนังสือเสนอความเห็นแย้งเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....
ใหม่* สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย.บังคับใช้กฎหมาย
พยาบาลเปิดคลินิกรักษาโรคเบื้องต้นแล้วจ่ายยาได้จริงหรือ??
กำหนดการสอบความรู้ฯ ประจำปี 2558
20 ปี สภาเภสัชกรรม
ประกาศสภาเภสัชกรรม_เกณฑ์มาตรฐานเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2557
แบบประเมินมาตรฐานด้านยาของหน่วยบริการปฐมภูมิ (เอกชน) ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ใหม่* เลขที่ใบอนุญาตฯ ของผู้สอบผ่านการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2557 และ 4/2557 และขอขึ้นทะเบียนฯ กับสภาเภสัชกรรมแล้ว (ข้อมูล ณ 7 ต.ค. 2557)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ประกาศสภาเภสัชกรรม บุคคลอื่นได้แสดงตนว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ (เภสัชกร) ในเขตพื้นที่ของการชุมนุมทางการเมือง
ประกาศสภาเภสัชกรรม : แนวทางปฏิบัติในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม