มุมดาวน์โหลด
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
หนังสือสารปันยา
งานการศึกษา
งานทะเบียนและใบอนุญาต
ภาพกิจกรรม
28 ม.ค.2559 พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 
 
กำหนดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2559 คำขวัญการจัดงานครั้งนี้ ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข
* การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
* การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
* ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* วิธีการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016
ใหม่* ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่จัดพิมพ์แล้วเสร็จ (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559)
ใหม่* เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานประชุม Contemporary Review in Pharmacotherapy 2016
ใหม่* วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสอบหนังสืออนุมัติฯ ปีการศึกษา 2559
ใหม่* ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฯ หลักสูตรฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2
ใหม่* ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์(4 มี.ค.59)
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืนภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ฉบับที่ 1
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาหน่วยงานที่ยื่นขอเป็นสถาบันหลัก และ เรื่องการพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ แะสถาบันหลักที่ได้รับการรับรองฯ (15 ธ.ค.58)
ใหม่* ขยายเวลาตอบแบบสอบถามงานวิจัย Patient Safety เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
รายนามผู้ได้รับของรางวัล Wristband Flash Drive จากการสุ่มจับบัตรเลือกตั้งฯ จำนวน 200 รางวัล (31 ต.ค.58)
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (6 ต.ค.58)
ผลการหารือของ สกอ.เกี่ยวกับการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (28 ก.ย.58)
การจัดทำหลักสูตรเภสัชกรสมุนไพร เพื่ออบรมเพิ่มเติมด้านสมุนไพรให้กับเภสัชกร (4 ส.ค.58)
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (25 ส.ค.2558)
การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สภาเภสัชกรรมขอความร่วมมือ อย. , สสจ. ในการบังคับใช้กฎหมาย
สปช. รับข้อเสนอจากสภาเภสัชกรรม-อภัยภูเบศร หนุนกลยุทธ์ผลักดันบทบาท ?เภสัชกร?
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
คู่มือเภสัชกรสมุนไพร : สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
Month: Year