ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 7/2564 เรื่อง ผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย