ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายประจำวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทยและแบบครุยวิทยฐานะของสมาชิกวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564