คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการสอบปากเปล่า