ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบของวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย