กำหนดการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ