ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ