พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม