คำสั่งที่ 54-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่ที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้น 10