คำสั่งที่ 73-2562 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานในคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์