คำสั่งที่ 74-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานร้านยาและโรงพยาบาลตามนโยบายของรัฐมนตรี