คำสั่งที่ 75-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลด้านความปลอดภัยของการบริหารยา Amikacin และยา Azithromycin ทางหลอดเลือดดำ