คำสั่งที่ 80-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์