คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ