คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวิจัยระบบเภสัชกรรมทางไกล