คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจมาตรฐานและคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประจำปี 2564