คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย