คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 50 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์