คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 53 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Real time pharmacist & Telepharmacy platform