คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 56 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ