คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธาน และตำแหน่งอื่น ในวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย