คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนแพลทฟอร์มและระบบบริการเภสัชกรรมทางไกล