คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทยสภาเภสัชกรรม