คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ