ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2563

เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)