แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
bullet

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.)
The College of Herbal Pharmacy of Thailand (C.H.P.T.)

           วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.) หน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรมเป็นวิทยาลัยที่ 3 ที่สภาเภสัชกรรมจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรมฯ โดยการบริหารงานโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 1 (พ.ศ.2562- 2565) ดังรายนามต่อไปนี้ 

     1. รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์  ประธานวิทยาลัย

     2. รศ.ดร.ภก.ชาลี  ทองเรือง                     รองประธานวิทยาลัย

     3. รศ.ดร.ภญ.นริศา  คำแก่น                     เลขาธิการ

     4. ภญ.ปราณี ชวลิตธำรง                         เหรัญญิก

     5. ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว               ประชาสัมพันธ์

     6. รศ.ดร.ภญ.กรกนก  อิงคนินันท์           ประธานวิชาการ

     7. ดร.ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฎก                    นายทะเบียน

     8. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ                      ปฏิคม

     9. ศ.ดร.ภญ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย          กรรมการกลาง

     10. ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร                 กรรมการกลาง 

สถานที่ติดต่อ : วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.)
อาคารที่ทำการสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 ม.4 ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-591-9992-5 ต่อ 8

Email: thaiherbpharm@pharmacycouncil.org  
Website: www.chpt.pharmacycoucil.org
Facebook : วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
Link : แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย