ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 26 คน

 

 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 1 จำนวน 37 คน

     ตามที่วิทยาลัยเภสัขกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเขัารับการฝึกอบราในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 นั้น

     บัดนี้ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 26 ธันวาคม 2564 จำนวน 37 คน

     ผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 25,000 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ ประเภทออมทรัพย์  เลขที่ 142-0-27820-7 จากนั้นโปรดส่งหลักฐานการลงทะเบียนไปที่ Email ของวิทยาลัยเภสัชชกรมสมุนไพรฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. : thaiherbpharm@gmail.com