ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2562 เรื่องทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรหแห่งประเทศไทย