การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568)

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568)

 

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 กำหนดให้คณะผู้บริหารจำนวน 2 ใน 3 ให้พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่กำหนด และให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้ครบจำนวนเท่าเดิม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร เป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 เป็นจำนวน 6 คน เพื่อเป็นผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารชุดเดิม จำนวน 3 คน รวม 9 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ 2 ต่อไป

ในการนี้ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร แห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ขอแจ้งกำหนดดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568) มาให้ทราบรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมการเลือกตั้งของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร ได้จากเว็บไซต์ pharmacycouncil.org

 

 

แจ้ง Email สำหรับรับบัตรเลือกตั้งที่ : bit.ly/3PG0UiD