ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ที่ 6 / 2565

เรื่อง  ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)