ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ตามที่สภาเภสัชกรรมได้จัดตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานในกำกับของสภาเภสัชกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรรมสมุนไพร
อาศัยอำนาจความในหมวด 2 ข้อ 8 (3) ข้อ ๙ (3) และ ข้อ 20 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 29 (4/2565) เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้พิจารณามีมติอนุมัติแต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ ดังต่อไปนี้