คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๕ (๗) แต่งตั้งอนุกรรมการของวิทยาลัยฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ดังรายนามต่อไปนี้