คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566

 

เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 (7) ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว ดังนี้