ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2565

เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม

 

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร)